Meedenken, meepraten over de toekomst van ons ‘Rooy’. Kom bij de ‘schil’. We hebben je nodig!

De Adviesraad Sociaal Domein is een belangrijk onafhankelijk adviesorgaan voor het college van B&W, en ingesteld omdat de gemeente veel waarde hecht aan de inbreng van inwoners op de vele beslissingen die binnen het sociaal domein genomen moeten worden.

Deel dit bericht

Om te toetsen of er draagvlak is voor de adviezen wil de adviesraad een netwerk opbouwen met de inwoners. Betrokken en deskundige burgers kunnen de adviesraad ondersteunen. De ondersteuning kan zijn bij een beleidsonderwerp van de gemeente en waarvoor een nieuw beleidsplan opgesteld moet worden. Vanuit deze schil kunnen ongevraagde adviezen opgehaald worden: Wat speelt er onder de inwoners en waar liggen de prioriteiten. Ook kunnen zij gevraagd worden om mee te denken met de adviesraad.

Verbinding maken met de inwoners is een belangrijke functie van ‘De Schil’, deze is flexibel, betrokken en zichtbaar voor de adviesraad en de gemeente.

Kernwaarden voor ‘de Schil’ zijn: communiceren met de inwoners van Venray en omgeving op het gebied van het sociaal domein, onafhankelijkheid, verbindingen maken en bruggen slaan, leefbaarheid faciliteren en realiseren: dat alles op een integere en betrouwbare wijze.

Daarnaast kan aan leden van ‘de Schil’ worden gevraagd om mee te denken bij een advies op een gebied waar zij deskundigheid en/of ervaring mee hebben. De schil wordt dan benaderd om de adviesraad te ondersteunen en zo een bijdrage te leveren aan het advies voor de gemeente.

Er zullen 2x/jaar netwerkbijeenkomsten gehouden worden, om het contact tussen ‘de schil’ en de adviesraad te onderhouden. Het gaat dan om ontmoeten en kennis bevorderen.

De adviesraad vraagt betrokken inwoners van Venray en de kerkdorpen, met kennis en / of ervaring op onderdelen van het sociaal domein (bijvoorbeeld WMO taken, jeugdhulp, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, gezondheid etc.) die zich in bovenstaande herkennen, om zitting te nemen in de schil. Wilt u meer weten, of aanmelden, dat kan via het contactformulier >>.

Meer nieuwsberichten