Nieuwe kunst en cultuur nota

Het afgelopen jaar is door de gemeente Venray hard gewerkt aan de nieuwe kunst- en cultuurnota. Al in een vroegtijdig stadium is de werkgroep kunst en cultuur van de adviesraad betrokken geweest bij het opstellen van deze nieuwe kadernota.

Doe mee aan het verbetertraject toegang

De gemeente Venray is een verbetertraject Toegang tot het sociale domein’ gestart. Vertrekpunt voor de verbeteringen zijn de uitkomsten van een online vragenlijst aan inwoners waarin gevraagd wordt naar de
ervaringen met toegang tot het sociaal domein. Doet u mee?

Een tegen eenzaamheid in Venray

Eenzaamheid is een groeiend probleem. Kitty Janssen en Frans van Schendel van de adviesraad zijn betrokken bij het opzetten van een actieprogramma.

Wie wil 27 oktober meepraten over kunst en cultuur in Venray?

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan over beleidsterreinen van de gemeente Venray. Begin 2021 wil de gemeente een nieuwe kadernota kunst en cultuur opstellen. Deze kadernota gaat richting geven aan het gehele terrein van kunst en cultuur in Venray. Onderwerpen die hiermee te maken hebben zijn […]