De adviesraad

In 2019 heeft de gemeente Venray besloten een nieuwe werkwijze in te voeren voor inwoner- en cliënten participatie in het sociaal domein. Op 1 januari 2020 is deze nieuwe werkwijze van start gegaan met twaalf nieuwe adviesraadsleden onder de nieuwe naam Adviesraad Sociaal Domein Venray.

Onder het Sociaal Domein verstaan wij: de WMO-taken, de Jeugdwet en de Participatiewet, maar ook sport, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, gezondheid, schuldhulpverlening, leefbaarheid en sociaal cultureel werk.

Wat doen we

De adviesraad is een onafhankelijk orgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de Gemeente Venray. Wij kunnen dus niet besluiten, maar wel invloed uitoefenen om er het beste voor de betreffende inwoners uit te halen.

Daarom willen wij naar de gemeente toe:

 • door de beleidsmedewerkers vroegtijdig worden betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid of aanpassen van beleid in uitvoering; daar in samen in optrekken en dan komen tot een weloverwogen advies aan de betreffende wethouder.


Naar de inwoners toe:

 • door onze ogen en oren te richten naar de inwoners of hun vertegenwoordigers, die gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen en hun signalen of initiatieven meenemen in onze gevraagde of ongevraagde adviezen.
 • door aan de inwoners verantwoording af te leggen door onze uitgebrachte adviezen transparant te delen via pers, facebook en deze website.

Kring Adviesondersteuners

Een van de belangrijke succes factoren van de Adviesraad is het goed functioneren van de ‘Kring Adviesondersteuners’.

De Kring Adviesondersteuners betreft een grote groep van actieve burgers, die een rol willen spelen in de communicatie tussen DE BURGER van Venray en de Leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Deze vrijwilligers hebben een tweetal functies:

 1. Functioneren als thermometer, hoe het sociaal maatschappelijk gaat in Venray, waar het hapert, welke hulpbehoevenden tekortkomen enz. Mensen uit de Kring Adviesondersteuners doen waarnemingen en geven dit door aan de leden van de Adviesraad. Vervolgens gaat de Adviesraad ermee aan de slag en onderhoudt hierbij goed contact met de Kring Adviesondersteuners.
 2. Door regelmatige bijeenkomsten (met en zonder leden van de Adviesraad) worden zij op de hoogte gebracht van de stand van zaken van adviezen in voorbereiding. De Kring Adviesondersteuners kan in hun buurt of dorp de ontvangen informatie doorgeven aan de dorps- en of wijkraad of de personen waarom het gaat.

‘Een leefbaar Venray maken, doen we samen!’

Je kunt je opgeven als lid van Kring Adviesondersteuners, zie Contact en Meedoen.

Leden adviesraad

De adviesraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 • Frans van Schendel (vice-voorzitter)
 • Kitty Janssen
 • Lei Heldens (adviseur)
 • Liesbeth van Aarssen
 • Maja Kateman (secretaris)
 • Peter ter Huurne
 • Ton van Gestel
 • Toos Wintels
 • Henriëtte Arts
 • Johannes Berhitu (voorzitter)

Werkvelden adviesraad

Onderstaand schema geeft de werkvelden van de adviesraad weer.

Maatschappelijke organisaties

Als Adviesraad Sociaal Domein steunen we verschillende maatschappelijke organisaties of werken we mee samen. Een overzicht daarvan vindt u hier.

Veel gestelde vragen

De Adviesraad adviseert als onafhankelijk orgaan – gevraagd en ongevraagd – de Gemeente Venray over onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein.

Alle WMO-taken, de Jeugdwet en de Participatiewet, sport, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, gezondheid, schuldhulpverlening, leefbaarheid en sociaal cultureel werk.

De Adviesraad heeft als doel de burgers te betrekken bij de beleidsvorming binnen het sociaal domein, om de kwaliteit van het beleid te verhogen, het draagvlak te versterken en het democratisch proces te bevorderen.

Er wordt meer verantwoordelijkheid neergelegd bij maatschappelijke partners en inwoners. Niet praten over, maar praten met en luisteren naar gebruikers van voorzieningen.

De onafhankelijkheid van de Adviesraad wordt gewaarborgd op een aantal manieren. Allereerst worden de leden op individuele titel benoemd en niet namens een achterban of organisatie. Verder blijkt de onafhankelijkheid ook uit de manier van werken: de Adviesraad raadpleegt daar waar mogelijk meerdere (doel)groepen waardoor een advies in samenspraak met anderen tot stand komt.

En de Adviesraad werkt met een netwerkschil.

Dit is een groep van burgers met actuele kennis, ervaring en betrokkenheid met betrekking tot wat er speelt in het sociaal domein. Zij helpen en ondersteunen in het ontvangen van signalen en horen van wat speelt. Zij beschikken over specialistische expertise die helpt om bij te dragen aan hooggekwalificeerde adviezen van de Adviesraad.

Per advies wordt bekeken welke leden met welke expertise zich over het advies buigen. Daarnaast wordt – om tot een goed afgewogen advies te komen – feedback gevraagd aan relevante instanties, doelgroepen en de netwerkschil.

Uitgangspunt daarbij is dat iedereen in Venray ertoe doet en zijn of haar plek vindt in de maatschappij.

Dit betekent ook dat we actief kennis en ervaring ophalen en openstaan voor initiatieven en signalen van alle inwoners.

De Adviesraad treedt niet als belangenbehartiger op voor partijen of individuen. 

We willen een onafhankelijke, constructieve en deskundige bijdrage leveren aan de beleidsvoorbereiding in het kader van het sociaal domein. Dit betekent betrokkenheid vanaf de start van het beleidsproces tot de totstandkoming van nieuw beleid.

Hierbij wordt goed contact onderhouden met cliëntorganisaties, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties informele zorg en de netwerkschil.

De leden van de Adviesraad houden hun oren en ogen open om dit te blijven waarborgen.

Mocht u een probleem hebben, dat voor meerdere inwoners van Venray blijkt te gelden én naar aanleiding van de veranderingen in het sociaal domein speelt, dan kunt u dit neerleggen bij de Adviesraad. Dit kan per mail of via het contactformulier op de website van de Adviesraad.

Overige informatie

Verslagen vergaderingen

Persberichten

Overige documenten